หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  ติดต่อสอบถาม
 
  Administrator
 
 
12/04
2024
 บุคลากรประจำสำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง

ตำแหน่ง เลขานุการสภาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • น.ม.(นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541
  • เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2521
  • น.บ.(นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2518
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ภัทรฤทัย ลุนสำโรง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ 2560
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2552
  • บธ.บ.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2546
 
ชื่อ - สกุล อาจารย์สุธิดา พื้นแสน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสำนักงานสภาวิทยาลัย

สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668