หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  Administrator
 
 
24/09
2018
 บุคลากรประจำสำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง

ตำแหน่ง เลขานุการสภาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • -
  • -
  • -
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ภควรรณ ลุนสำโรง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ, 2560
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2552
  • บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2546
 
ชื่อ - สกุล นางสาวเบ็ญจมาศ ดวงลูกแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักสภาวิทยาลัยและนิติการ

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วิทยาลัยนครราชสีมา 2552
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668