หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  ติดต่อสอบถาม
 
  Administrator
 
 
12/04
2024
 อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อำนาจหน้าที่)
 อนุมัติ
 1. แผนพัฒนาของสถาบัน
 2. แผนการเงิน งบดุล งบการเงิน
 3. การโอนเงินของกองทุน
 4. หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
 5. การรับนักศึกษา
 6. การให้ปริญญา, ปริญญากิตติมศักดิ์
 7. การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก ส่วนงานภายใน
 8. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา, บุคคล
 9. การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
 10. รับหรือเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาอื่น
 ออกกฎ ระเบียบ
 1. ข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานในสถาบัน
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
 3. ข้อบังคับกำหนดให้มีประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
 4. ข้อบังคับเกียรตินิยม
 5. ข้อบังคับการใช้จ่ายกองทุน
 แต่งตั้ง ถอดถอน
 1. แต่งตั้ง ถอดถอน
  • - อธิการบดี
  • - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  • - รองอธิการบดี
  • - รองศาสตราจารย์
 2. ถอดถอน
  • - คณาจารย์
 ให้ความเห็นชอบ
 1. การแต่งตั้ง ถอดถอน
  • - รองอธิการบดี
  • - รองศาสตราจารย์
  • - รองศาสตราจารย์(พิเศษ)
  • - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • - ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)
 
 พิจารณา
 1. เสนอความเห็นในการแก้ไขข้อกำหนด
 2. เสนอความเห็นแต่งตั้ง, ถอดถอน ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
 3. เสนอวิธีที่จะทำให้สถาบันเจริญก้าวหน้า
 อื่นๆ
 1. ส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ด้อยโอกาส
 2. สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
 3. ส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมแก่คณาจารย์และบุคลากร
 4. พัฒนาความสามารถคณาจารย์ บุคลากร และคุณภาพบัณฑิต
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต, ประสานประกอบการ
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
 
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668