หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  ติดต่อสอบถาม
 
  Administrator
 
 
27/05
2024
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา
   
 
ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์
นายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา
 
ดร.ชนากานต์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.วิชาญ สาคุณ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.กวี ไชยศิริ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
รองศาสตรจารย์บัญชา วิทยอนันต์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
   
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668