หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  ติดต่อสอบถาม
 
  Administrator
 
 
27/05
2024
 กำหนดการประชุมสภาวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 
วาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ( วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ( วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ( วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ( วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ( วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ( วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ( วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ )
 
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668