หน้าแรก
 
 
 
สภาวิทยาลัยและนิติการ
  คณะกรรมการสภา
วิทยาลัยนครราชสีมา

 
  อำนาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 
  บุคลากรประจำสำนักงาน
สภาวิทยาลัยและนิติการ

 
  สรุปมติการประชุมสภาวิทยาลัย
 
  Administrator
 
 
06/08
2020
 กำหนดการประชุมสภาวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 
วาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ( วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครังที่ ๕/๒๕๖๐ ( วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครังที่ ๔/๒๕๖๐ ( วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ )
 ระเบียบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครังที่ ๓/๒๕๖๐ ( วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ )
 
สำนักงานสภาวิทยาลัยและนิติการ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
290 Nakhonratchasima College Council Office, Nakhonratchasima 30000 Tel: 0-4446-6050 to 52 Fax: 0-4446-5668